Túi Xách Chanel , Giỏ Xách Chanel , Tui Xach Chanel , Gio Xach Chanel ♥ ♥ ♥ AAA

 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Classic lambskin 25

 

TXH2279D

 


8.900.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Classic flap Caviar Leather

 

TXH2275R

 


8.900.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Classic flap Caviar leather

 

TXH2275K

 


8.900.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Classic flap Caviar leather

 

TXH2275D

 


8.900.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Chanel WOC caviar leather

 

TXH2245R

 


4.200.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Chanel WOC Caviar leather

 

TXH2245K

 


4.200.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Chanel WOC Caviar leather

 

TXH2245D

 


4.200.000 VNĐ

 


 
 

 

Túi Xách CHANEL

Authentic Leather

 

TXH2203R

 


4.200.000 VNĐ

 


 
 

 

Túi Xách CHANEL

Authentic Leather

 

TXH2203D

 


4.200.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Shopping Bag Original Leather

 

TXH2145R

 


9.800.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Shopping Bag Original Leather

 

TXH2145K

 


9.800.000 VNĐ

 


 
 

 

TÚI XÁCH CHANEL

Shopping Bag Original Leather

 

TXH2145D

 


9.800.000 VNĐ

 


 
 

 

tags: yume fashion, tui xach lv , túi xách lv , gio xach lv, tui xach chanel, túi xách chanel, tui xach gucci, túi xách gucci, tui xach hermes, túi xách hermes, tui xach burberry, túi xách burberry, tui xach hang hieu, bop lv, bop chanel, bop gucci, bop hermes, bop burberry, mat kinh lv, mat kinh chanel, mat kinh gucci, mat kinh hermes, mat kinh burberry, mat kinh dior, mat kinh ferragamo, non lv, non gucci, non hermes, non burberry